അപൂർവ്വയിനത്തിൽ പെട്ട ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടുകിട്ടിയപ്പോൾ …!

ഒരുപാട് അതികം വ്യത്യസ്തമാർന്ന ജീവിവികൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരുപോലെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പാമ്പുകൾ. മറ്റു ജീവികളെ പോലെ എതിരാളികളെ ആക്രമിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് വലിയ കാലോ കയ്യോ പല്ലുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ്. ഒരാളെ എളുപ്പത്തിൽ കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷം ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിഷമുള്ള ഇഴജന്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. പാമ്പ് വളരെ അപകടകാരിയും ആരെയും കൊല്ലാൻ അത്രയ്ക്കും ശേഷിയുള്ള വിഷം ഉള്ള ഒരു ജീവികൂടെ ആണ്. പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും വിഷമുള്ളതുമായ ഒരു പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല. ഇവയാണ് ലോകത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള പാമ്പായി കരുതപ്പെടുന്നത്.

 

ഇതുമാത്രമല്ല കുറെയധികം പാമ്പുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പൊതുവെ പാമ്പുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പൊതുവായ നിറത്തോടുകൂടിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കാറുളളത്. അത് ഒന്നെങ്കിൽ കറുപ്പോ, മഞ്ഞയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാരനിറമോ എന്നിങ്ങനെ. പൊതുവെ ചാര നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പുകൾ ആണ് കൂടുതലും. എന്നാൽ ഇവിടെ ചാര നിറത്തിൽ തന്നെ അവയുടെ ശരീരവും കണ്ണും എല്ലാം മറ്റുള്ള സാധാരണ പാമ്പുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *