അപൂർവ ശക്തിയുള്ള ഈ കോഴികുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ..!

കോഴികുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ചേലാണ്. എന്നാൽ ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടുനിന്നാൽ ശരിക്കും കണ്ണൊന്നു തള്ളിപ്പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പൊതുവെ മുട്ടയ്ക്കും ഇറച്ചിക്കുമായി ഏറ്റവും കൂടുതെൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്‌ കോഴികൾ. പണ്ടുകാലത്ത് മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും വീട്ടിൽ ഒരു കോഴിക്കൂടും അതിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കോഴികളും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കോഴിമുട്ടയും ഇറച്ചിയും അതും ഹോറോമോണുകളൊന്നും കുത്തിവയ്ക്കാത്ത നല്ല നാടൻകോഴികളെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

 

ഇപ്പോൾ ആണേൽ ബ്രോയിലർ കോഴികൾ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ആയും ഇറച്ചിക്കും മുട്ടയ്ക്കുമായി ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കണക്കുകൾ മാത്രം എടുത്താൽ ലക്ഷകണക്കിന് കോഴികളെയാണ് ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനു വേണ്ടി കൊല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എത്രയധികം കോഴികളെ ഇങ്ങനെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു വരുന്ന മുട്ട വിരിഞ്ഞു ഉണ്ടായ കൊഴ്ഴികുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അപൂർവ കഴിവ് ലഭിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത് ഇതാ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അതും ഒരു മതിൽ എല്ലാം മറ്റുള്ള ജീവികൾ പൊത്തി പിടിച്ചു കയറുന്നതുപോലെ കയറുകയും മറ്റും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.