ഇതിനെ തൊട്ടാൽ അപ്പോത്തീരും കഥ… ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള എട്ടുകാലി

ഈ എട്ടുകാലി വെറുതെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി ആരായാലും പെട്ടന്ന് തന്നെ തീരും. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള ഒരു എട്ടുകാലിയാണ് ഇത്. നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള എട്ടുകാലികളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു എട്ടുകാലിയെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. എട്ടുകാലികൾ പൊതുവെ മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ ആളനക്കം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥമായി വല നെയ്‌തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇത്തരത്തിൽ വീടിനുള്ളിലും പുറത്തുമെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിതന്നെയാണ് എട്ടുകാലികൾ. എല്ലാവര്ക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് എന്തിനാണ് എട്ടുകാലികൾ ഇത്തരത്തിൽ വലനെയ്യുന്നത് എന്ന്. പലരും തെറ്റി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ്.

പൊതുവെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എട്ടുകാലികളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കറുത്ത കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടും ചാര നിറത്തിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല പിന്നെയുള്ളത് ഏതെങ്കിലും കാടുകളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വ്യത്യസ്തയിനം കളറുകളും സവിശേഷതകളുമെല്ലാം ഉള്ളവയായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇവയിലെല്ലാം വളരെയധികം അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ സാധാ കണ്ടിട്ടുള്ള എട്ടുകാലി കളേക്കാൾ അപൂർവ നിറത്തോടെയും ഒരുപാട് അതികം വിഷത്തോടെയും ഒരു അപൂർവയിനം എട്ടുകാലിയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ..