ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുമോ..!

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചൂടാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ചു വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് ബ്രഷും ടൂത്ത് ബ്രുഷും എല്ലാം. ഇവ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലത് നമ്മുടെ പ്രഭാത കാര്യങ്ങൾ ഉള്പടെ പലതും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരണം നേടിയ ഒന്നുതന്നെയാണ് സോപ്പ്. സോപ്പിനും വെള്ളത്തിനും സംയുക്തമായി മാത്രമേ കൊറോണ വയറസിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.

മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പല്ലിലെ അഴുക്കുകളും ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടൂത്ത് ബ്രൂഷുകൾ. എന്നാൽ ഈ ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൂത്ത് ബ്രൂഷുകളും സോളാപ്പൂക്കളും എല്ലാമാണോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു മനസിലാക്കാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Brush and toothbrush are one of the few things that can’t be poured out in our daily lives. Without these, it is difficult to carry on with our morning activities. Soap is the most popular soap in this cowid era. Corona wirecan be destroyed only by soap and water.

Toothbrookes are also one of the most important ways to remove dirt and food residues from our teeth. But you can see all the health problems i have in this video, whether you use the kind of toothbroose and solafs that are mentioned in this video. Watch the video for that.