ഇനി നിങ്ങളുടെ പൈൽസ് മാറാൻ വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ.

മിക്ക്യ ആളുകൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു പറയാൻ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ്. ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ മലധ്വരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധാ കുരു ആണെന്ന ആണ്.

എന്നാൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ കുറവായി രൂപപെടുന്നതല്ല. മലം പോകാതെവരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പ്രെഷർ കൊടുക്കുന്നതുമൂലം മലധ്വരത്തിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചുകൂടി മലധ്വസത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ആയി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു. ഇത് വന്നവർക്ക് മനസിലാവും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നേണ്ടന്നു. മല വിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുക്ക് പൂർണമായി ഒരു സ്ഥലത്തു ഉറപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്നതിന് വരെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽത്തന്നെ ഉള്ള വെളുത്തുള്ളി മാത്രം മതി. ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചുനോക്കൂ.

Piles is a very difficult condition that mica people experience and is ashamed to speak out. It’s a common thought that everyone is a common sparrow found on the side of our stool.

But this is not a normal deficiency. When we do not go to the stool, we press our pressure, so the veins in the stool are fattened and appear inside or outside the stool. Those who come here will understand how much difficulty they have to face. This makes it difficult not only for defecating but also for us to sit in a completely fixed place. But for all these problems, we all need only garlic in our home. Try garlic as you can see in this pod.