ഇരകളെ കിട്ടാതെ അവശനിലയിൽ ഒരു സിംഹത്തെ കണ്ടോ….!

ഇരകളെ കിട്ടാതെ അവശനിലയിൽ ഒരു സിംഹത്തെ കണ്ടോ….! അതും ഇര പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാലും ഒരു ഇരയെ പോലും കീഴടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദിവസങ്ങളോലം പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സിംഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. സിംഹം കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായതും ബുദ്ധിശാലിയായതുമായ മൃഗം തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് കാട്ടിലെ രാജാവായി സിംഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരയെ പതുങ്ങി നിന്ന് ഓടിച്ചു ആക്രമിച്ചാണ് സിംഹം ഇരകളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതു. സിംഹത്തിന്റ മുന്നിൽ പെട്ടാൽ ആനയ്ക്കുവരെ രക്ഷപെടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

 

അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഓടി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. സാധാരണയായി സിംഹത്തെ കൂട്ടത്തോടെ മാത്രമേ നേരിടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. സാധാരണ ഈ കാട്ടുപോത്തുകളും കാട്ടുപന്നികളുമെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ വരുകയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ ഭീകരന്മാരായ കടുവ, പുലി, സിംഹം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം അടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ അതികം പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും സവിശേഷതകൾ ഉള്ള മൃഗം തന്നെ ആണ് സിംഹം. എന്നിട്ട് പോലും ഒരു മൃഗത്തെ പോലും വേട്ടയാടി ഭക്ഷണം ആക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ദാരുണമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.