ഈ കാരണങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക…!

നിങ്ങളിലെ ഓർമശക്തി കുറയുന്നതിനെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്‌. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത കുറച്ചുകഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മറന്നു പോകന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ഉദാഹരണത്തിന് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ കാര്യതന്നെ എടുത്താൽ എത്ര സമയം കുത്തിയിരുന്നു പഠിച്ചാലും പരീക്ഷ സമയത് എല്ലാം മറന്നുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് മുതിർന്നവരിൽ പ്രായം കൂടുംതോറും ബുദ്ധിവളർച്ച മുരടിച്ചു മറവി രോഗത്തിലേക്കും നയിക്കും. ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ആയാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും അനുഭവ പെടുന്ന ഒരു പ്രശനമാണ് ഓർമ്മക്കുറവും സാവധാനമായുള്ള ബുദ്ധിവളർച്ചയും. ഇത് ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റവും കൂടുതൽ ആയി അനുഭവ പെടുന്ന സ്‌ട്രെസും അധികമായുള്ള മലിനവായു ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലമാണെന്നും ഇന്നത്തെ പഠന റിപോർട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട്.

സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് നല്ല ഓർമശക്തിയും ബുദ്ധിവളർച്ചയും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ടെലിവിഷൻ പരസ്യങ്ങങ്ങളിൽ കാണുന്ന പലവിധത്തിലുള്ള ഓർമ്മശക്തി വർധക വസ്തുക്കളും വാങ്ങി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കൊടുത്തതുകൊണ്ടൊന്നും കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവളർച്ചയും ഓർമ്മശക്തിയും കൂടണം എന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ ആയാലും മുതിർന്നവരുടെ ആയാലും ഓർമശക്തി കുറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാവുനന്തന്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.