ഈ കുട്ടിക്കൊമ്പന്റെ കുസൃതികൾ കണ്ടോ..!

ഈ കുട്ടിക്കൊമ്പന്റെ കുസൃതികൾ കണ്ടോ..! ആനക്കുട്ടി പലപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറിയ കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആണോ അതുപോലെത്ത തന്നെ ആണ് പെരുമാറുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ കുസൃതികൾ കാണിക്കുന്നതും എല്ലാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആന കുട്ടികൾ മറ്റുള്ള വലിയ ആനകളെ പോലെ അല്ല മറിച്ചു വളരെ അധികം തമാശയും കളിയും ഒക്കെ ആയി നടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആണ്. അതിന്റെ വലുപത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉള്ള ബുദ്ധി വളർച്ച ആ ആനക്കുട്ടിക്ക് അപ്പപ്പോൾ എതികാണില്ല.

 

അത്തരം ഒരു സന്ദർബർത്തിൽ ആ ആണാകുട്ടി കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം വളരെ താമസ രൂപേണ തന്നെ ആവും അത് മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ആയാലും ശൈശവം എപ്പോഴും വളരെ ആനധകരമായ ഒന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ അറിവില്ലാതെയോ മറ്റോ ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ആനക്കുട്ടി ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന രസകരമായ ഒരു ആന കോട്ടയിലെ കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാനായി സാധിക്കുക. അതുപോലെ മറ്റു അഭ്യാസങ്ങളും കാണിക്കുന്ന കാഴ്ച ഈ വിഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.