എത്ര അഴുക്കുപിടിച്ച ചീപ്പും എളുപ്പത്തിൽ വ്യതിയാക്കാം….!

എത്ര അഴുക്കുപിടിച്ച ചീപ്പും എളുപ്പത്തിൽ വ്യതിയാക്കാം…! ചീപ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ആയി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. ആണുങ്ങൾ ആയാലും പെണ്ണ്ങ്ങൾ അയാൾ പോലും ഒരു ദിവസം പോലും ചീപ് ഉപയോഗിച്ച് മുടി ചീകാതെ പോയിട്ടുണ്ടാകില്ല. നമ്മുടെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നതിനു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാര പെടുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെ ആണ് ചീപ്. അത്തരത്തിൽ ദിവസം തൊരു ചീപ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയിലെ ചെളി ഉപ്പാടെ പലതും ചീപ്പിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചീപ്പിന്റെ മേൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെളി നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക.

അത്തരത്തിൽ അഴുക്കു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചീപ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് വളരെ അധികം ദോഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചീപ്പിന്റെ മേലുള്ള ചെളി കളയാം. അതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് കുറച്ചു വെള്ളം ആണ് അതിലേക്ക് കുറച്ചു സോഡാ പൊടിയും ഷാമ്പൂ ഉം ചേർത്ത നല്ലപോലെ ഇളക്കി വയ്ക്കുക പിന്നീട് ഏതു ചീപ്പിലെ ചെളിയാണോ കളയേണ്ടത് അതെടുത്തു അതിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക. ചീപ്പിലെ ചെളിയെല്ലാം പോയിക്കിട്ടും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *