ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ കാണിച്ച മണ്ടത്തരം കണ്ടോ…!

ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ കാണിച്ച മണ്ടത്തരം കണ്ടോ…! റോഡിലൂടെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ വച്ചു ഏറ്റവും വലുതും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ചരക്കുവകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വളരെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെ ആണ് ട്രക്കുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ വണ്ടി ആയ ട്രാക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നതിനു വളരെ അധികം പരിശീലനം വേണം എന്നത് അത്യന്താഅപേക്ഷികം ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി ട്രക്കിന്റ പിന് വശത്തുള്ള ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്ന ഭാഗം തുറന്നിട്ട് ദേശീയ പാതയിലൂടെ വാഹനം ഓടിച്ചു പോയതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു അപകടം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക.

പല ആളുകളും അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ല അത് വഴി പല തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങളും വരുത്തി വയ്ക്കരും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ കാണിച്ച മണ്ടത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ട്രക്കിന്റ്റെ പിന് വശത്തുള്ള ചരക്കുകൾ കയറ്റുന്ന ഭാഗം തുറന്നിട്ട് ദേശീയ പാതയിലൂടെ വാഹനം ഓടിച്ചു പോയതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു അപകടം ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.