ഒറ്റചക്രമുള്ള ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഓടിച്ചുപോകുന്ന യുവാവ്

ഒറ്റചക്രമുള്ള ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഓടിച്ചുപോകുന്ന യുവാവ്. കെ ടി എം എന്ന യുവാക്കളുടെ ഇഷ്ട വാഹന കമ്പനിയുടെ ഒരു ബൈക്ക് അൾട്രഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ചക്ര ബൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത. എല്ലാവര്ക്കും ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം ആയിരിക്കും ഒരു ചക്രം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നത് എന്നാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാം. ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരുംതന്നെ ഇല്ല. ഇന്നത്തെ യുവ തലമുറക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ട നിരവധി വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ ബൈക്കുകൾ ലഭ്യമാണ്.

 

എന്നാൽ പൊതുവെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും കമ്പനി ഇറക്കുന്ന ചക്രങ്ങളും മറ്റു അനുബന്ധം പാർട്സുകളും എല്ലാം ഊരി അവരുടെ ഭാവനയിലും കഴിവിലും എല്ലാം ഓരോ മോഡി ഫിക്കേഷനുകൾ വരുത്തുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ ആണ് പലരും. അതുപോലെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പലതും വളരെ അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ നോക്കി നിന്നവയും ആവാം. അത്തരത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക.അതും ഒരു വീൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാഴച. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.