കടലമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പമോ….!

കടലമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പമോ. മായങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കടലയുടെ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവനായും കിട്ടുന്ന കടലമാവ്. വളരെ അധികം ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാന്യം ആണ് കടല. അത് പൊടിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കടലമാവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് അതികം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. പൊതുവേ കടലമാവ് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ആണ് കായ ബജ്ജി, മുളക് ബജ്ജി, മുട്ട ബജ്ജി, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി വട പോലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഒക്കെ. ഇത്തരത്തിൽ മൈദയുടെ പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മൈദയുടെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ കടയുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നതിനും ഇന്ന് കടലമാവ് മൈദയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

കടലമാവ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ തനതു ഗുണം ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. കടലമാവിൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും അതിൽ മൈദ ചേർക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പറ്റിക്കപെടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തനതു ഗുണത്തോട് കൂടി കടലമാവ് ഉണ്ടക്കി എടുക്കാം. അതിനുള്ള വഴികളും അത് എങ്ങിനെ ഒക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നത്തേളം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *