കടലിനു നടുവിൽ ഒരു വീട്….!

കടലിനു നടുവിൽ ഒരു വീട്…! കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൗതുകം തോന്നുന്നു അല്ലെ പൊതുവെ എല്ലാവരും വീടുകൾ പണിയുമ്പോൾ വളരെ അതികം സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം ആണ് വീടുകൾ എല്ലാം നിര്മിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും റിസ്ക് നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് ഉണ്ടാകണം എന്നു ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുതന്നെ കാണില്ല. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വപ്നമാണ് വീടുകൾ. സ്വന്തമായൊരു വീട് പണിത് അതിൽ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കുക എന്നത് വലിയൊരു ജീവിത ലക്ഷ്യമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുണ്ട്.

മാത്രമല്ല ഓരോ വീട് പണിയുമ്പോഴും മറ്റുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും എങ്ങെന വ്യത്യസ്ഥമായി വീടുപനൈക്യം എന്ന ചിന്താഗതിയിലുമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട്. അവരുടെ ആ ചിന്തയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടും തന്നെയാണ് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പല മന്ദിരങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ലോകത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മിതാവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനെയും കാര്യം. എന്നാൽ പലരും അതിന്റെ ഭംഗിയും ആകൃതിയും എല്ലാം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമാക്കൽ മാത്രമേ ശ്രമിക്കാറുള്ളു. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരു വലിയ കൊക്കയുടെ അഗ്രഭാഗത് പൊന്തിനിക്കുന്ന പാറയിൽ വീടുപണിയാത്തപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ വീട് ഇതാണ്.