കടലിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അപൂർവയിനം പാമ്പ്

കടലിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അപൂർവയിനം പാമ്പ്..! കടലിൽ മീൻ പിടുത്തക്കാരുടെ വലയിൽ മീൻ മാത്രമല്ല സാധാരണ കുരുങ്ങാറുള്ളത് കടലിൽ വസിക്കുന്ന വലുതും ചെറുതും ആയ ഒട്ടേറെ ജീവികളെ ഇത്തരത്തിൽ മീൻ പിടുത്തക്കാരുടെ വലയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താനായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലതും വളരെയധികം അപൂർവതകൾ നിറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ആയിരിക്കും. കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിചിത്രത്തകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് കടൽ. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷണങ്ങളിലായി നിരവധി വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ വിചിത്ര ജീവികളെ കടലിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 

പലതും ഇതിനുമുന്നെ കാണാത്തവയും കേട്ടിട്ടുപോലും ഇല്ലാത്തവരെയും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ പോലും ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ ഇന്നും പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെയാണ്, ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വിചിത്ര ജീവികൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷണങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള കടലിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ ചില ജീവികളാണ് ഇവ. ഏത് ഇനത്തിൽ ഉള്ള ജീവികളാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പലരുടെയും സംശയം. അങ്ങനെ മീൻ പിടുത്തക്കാരുടെ വലയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കുറെയേറെ അപൂർവതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ ഒരു ജീവിയെ ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.