കട്ടിൽ കാണുമ്പോഴേ ഉറക്കം വരണോ ഇത് മാത്രം മതി…!

കട്ടിൽ കാണുമ്പോഴേ ഉറക്കം വരണോ ഇത് മാത്രം മതി…! രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഉറക്കം വാര്തയാൽ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഒന്നും ചെയ്യാനും ഇല്ലാതെ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിയ്ക്കേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള അനുഭവം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇത് ദിവം തോറും ഇത് തന്നെ ആണ് സ്ഥിതി എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഉറക്ക ഗുളിക കഴിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അത് അത്ര നല്ലതൊന്നും അല്ല. ഇനി ഉറക്കഗുളിക കഴിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുഗമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ആണ് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധികുൿ. ഉറക്ക കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനു ഇടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ, എന്നാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം നിങ്ങൾക് ഇവിടെ കാണാം.

 

എത്രയൊക്കെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നാലും ഉറക്കം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വളരെയധികം വിഷമകരമാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കരിയറിനെ എന്നപോലെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഇത്തരത്തിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നാലിൽ ഒരു ശതമാനവും ഉറങ്ങാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യാരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘടകം ഉറക്കംതന്നെയെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ കട്ടിൽ കണ്ടാൽ ഉറങ്ങും അതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *