കരിഞ്ജീരകം എണ്ണ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചുനോക്കു

ഇന്നത്തെ കാലത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിലും കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്തു പുതിയ മുടി വരാത്തതും. നീളമുള്ള നല്ല ഉള്ളുള്ള മുടി ആഗ്രഹിക്കത്തൻവറായി ഇന്ന് ആരുംതന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റവും, കാലാവസ്ഥയിൽ പൊടിപടലങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ മുടികൾ കൊഴിഞ്ഞു അവിടെ കഷണ്ടി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മുടി തഴച്ചുവളരുന്നതിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും. പലതരം ഓയിലുകൾ പലതരം ഷാമ്പൂ, കണ്ടിഷണറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വിപരീരത ഫലം ലഭിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഇതുവരെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ കരിഞ്ജീരകം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുനോക്കുകയാണെകിൽ നിങ്ങളുടെ മുടികൊഴിച്ചിലും, കഷണ്ടിയുമെല്ലാം മാറിനിൽക്കും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Hair loss and new hair loss are a problem that most people experience these days. There is no one today who wants long, good inner hair. But the change in food that has come in to our lifestyle today and the dust in the weather affect our hair a lot.

This way the hair falls and the baldness forms. Many of us do a lot of things to reduce hair loss and to make our hair grow. Different types of oils, different types of shampoo, conditioners. But no one has ever heard of any thing good about this except that it has the opposite effect. But if you use this oil as you would in this skin with black pepper, your hair loss and baldness will be removed. Watch this video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.