കളിപ്പാട്ടമായി കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കൾ വാങ്ങികൊടുത്തത് കണ്ടോ…!

സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ആയി ജീവനില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് വാങ്ങി കൊടുക്കാറുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വാങ്ങി കൊടുത്ത സാധനം കണ്ടോ…! അതും ജീവനുള്ള വലിയ മലമ്പാമ്പ്. ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിഷമുള്ള ഇഴജന്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. പാമ്പ് വളരെ അപകടകാരിയും ആരെയും കൊല്ലാൻ അത്രയ്ക്കും ശേഷിയുള്ള വിഷം ഉള്ള ഒരു ജീവികൂടെ ആണ്. പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും വിഷമുള്ളതുമായ ഒരു പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല. ഇവയാണ് ലോകത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള പാമ്പായി കരുതപ്പെടുന്നത്.

ഇതുമാത്രമല്ല കുറെയധികം പാമ്പുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പൊതുവെ പാമ്പുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പൊതുവായ നിറത്തോടുകൂടിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കാറുളളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കണ്ണിനു കുളിർമ ഏകുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തു നോക്കാൻ തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യത്യസ്തമാർന്ന നിറത്തോടു കൂടി കുറച്ചു പാമ്പുകളെ അവരുടെ വളർത്തു മൃഗത്തെ പോലെ വളർത്തുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു മലമ്പാമ്പിനെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് കളിയ്ക്കാൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത അപൂർവ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.