കാട്ടുപോത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ നോക്കിയ മുതലയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്…!

ജലാശയങ്ങളിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും അപകട കാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ് മുതലകൾ. കാരണം ഇവ വെള്ളത്തിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന് ജലാശയങ്ങളിൽ ദാഹജലം തേടി എത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം കുതിച്ചു ചാടി പിടികൂടിയാണ് ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു ജലാശയത്തിൽ എത്തിയ ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മുതലയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അതികം അപകടകാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ് മുതലകൾ. സാധാരണ ഇത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയായാൽപോലും വെള്ളത്തിലാണ് ഇവ കൂടുതൽ സമയവും ചിലവഴിക്കാറുള്ളത്. മറ്റു അപകടകാരിയായ കടവയും പുലിയും വെള്ളത്തിൽ വച്ച് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ പെടുകയാണേൽ അവരുടെ കഥ തീർന്നതുതന്നെ.

 

പൊതുവെ ഇവയെ നമ്മൾ മൃഗശാലകളിലും വൈൽഡ് ലൈഫ് ചാനലുകളിലും മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതലായും കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്റെ ഏകദേശവലുപ്പം എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട്അ അതികം പകടം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതന്നെയാണ് ഈ മുതലകൾ. അത്രരത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു ജലാശയത്തിൽ എത്തിയ ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മുതലയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.