കാളവണ്ടി റൈസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ….!

കാളവണ്ടി റൈസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ….! പണ്ട് കാലത് ഇന്നത്തെ ലോറിക്കും മറ്റു ചരക്കു വാഹനങ്ങൾക്കും പകരം ചരക്കുകൾ കൊണ്ട് പോകാൻ ഉപയോഗിച്ചുരുന്നത് കാല വണ്ടികൾ ആയിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ കലകളുടെ പിന്നിൽ കയറു കെട്ടി അതിനു പിന്നിൽ ഇരു ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു വാഹനം പോലെ തീർത്ത ആയിരുന്നു ഓരോ കാളവണ്ടിയും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഒരുകാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ജീവിയാണ് കാള, പോത്ത് തുടങ്ങിയവ. പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള നാല്കാലികൾ.

എന്നാൽ ഇന്ന് പലരുടെയും സമയം കുറവും, പുതിയ ജോലി കാലും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് പലരും ഇത്തരം ജീവികളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നില്ല. മലയാളികൾ ഉൾപ്പടെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും പരിചയമുള്ള നാൽക്കാലി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട സസ്യബുക്ക് ആയ ഒരു ജീവിയാണ് കാള. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ട്രാക്ടറുകൾക്ക് പകരം നിലമുഴാനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാളകളെയാണ്. അത്തരത്തിൽ ചരക്കു കൊണ്ട് പോകാനും ആളുകളെ എല്ലാം കയറ്റി കൊണ്ട് പോകാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാളവണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുതിര പന്തയം പോലെ ഒക്കെ ഒരു കാള വണ്ടി പന്തയം നടത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.