കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിയാൽ…!

കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിയാൽ….! കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അതികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അവരുടെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കാട്ടിയില്ലാത്ത ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ ചോർ പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നതും. കൂടുതൽ ആയും കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചോറിന്റെ വറ്റാണ്. സാധാരണ ചോറിന്റെ വറ്റെങ്ങാനും കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പുറത്തെടുക്കുക വളരെ അധികം പാടാന്. അത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ആയാലും മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആയാലും.

ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ വറ്റെങ്ങാനും തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ പോകുന്ന തരത്തിൽ ടി വി കാണണോ അതുപോലെ സംസാരിക്കാനോ ഫോണിൽ നോക്കണോ ഒന്നും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള വഴി നിങ്ങളക്ക് ഇതിലൂട കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *