ക്ലോസ്സെറ് തുറന്നുനോക്കിയപ്പോൾ ഉഗ്രവിഷമുള്ള മൂർഖൻ….!

ക്ലോസ്സെറ് തുറന്നുനോക്കിയപ്പോൾ ഉഗ്രവിഷമുള്ള മൂർഖൻ….! പാമ്പുകൾ എന്ന് കേട്ടാൽ പെട്ടന്നുതന്നെ മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു രൂപമായിരിക്കും പത്തി വിടാതെ നിൽക്കുന്ന ഉഗ്രവിഷമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പ്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ. ഇവയുടെ വിഷം വളരെ വേഗം നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു തലച്ചോറിന്റ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒക്കെ ആണ് മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഏറെ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ മിക്കിവരും ഭയക്കുന്നത്..എട്ടടി മൂർഖൻ, കരിമൂർഖൻ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ചിനം മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ ആയിരിക്കും സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത്.

എട്ടടി മൂർഖൻ കടിച്ചാൽ എട്ടു തവണ നടന്നു അടിവയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിക്കുമെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കടിച്ചാൽ നമ്മൾ നടക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല നടക്കാതെതന്നെ നമ്മൾ ഭയക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന അഡ്രിനാലിന്റെ ശക്തിയേറിയ പ്രവർത്തനം ഈ വിഷത്തെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വിഹമുള്ള പാമ്പുകളൊന്നും പൊതുവെ വെള്ളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കുറവായിരിക്കും കാരണം. അവയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ നേരം ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെ പോലെ ഇല്ല എന്നുതന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആളനക്കമില്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളെ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ടോയ്‌ലെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ സഹവാസം ഉറപ്പിച്ച ഒരു ഭീകരൻ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.