ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ബൈക്ക് ഓടിക്കാം…!

ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ബൈക്ക് ഓടിക്കാം…! പെട്രോളിന്റെ വില കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനേക്കാൾ കാര്യാ ക്ഷമതയോടും മൈലേജ് ഓടും കൂടി ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്‌കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അത് മാത്രമല്ല വളരെ അധികം വിജയകരമായി ആ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള സ്ക്കൂട്ടർ വഴിയിലൂടെ ഓടിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് അതികം ആളുകൾ ആണ് ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടു ആ യുവാവിനെ പ്രശംസിക്കാൻ എത്തിയത്.

 

മാത്രമല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലരും അത് കണ്ടു വളരെ അതികം അത്ഭുത ത്തോടെ ആണ് നോക്കി കാണുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ആ ബൈക്കിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത അത്തരം ഒരു രൂപത്തിൽ ആക്കി മാറ്റിയ കാഴ്ചകളൂം നമ്മുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഗ്യാസ് കുറ്റിയും കുറച്ചു മറ്റു സാധങ്ങളും മാത്രം ആണ് ഇതിൽ ഉപായഡോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ബൈക്ക് നെ രൂപ മാറ്റം വരുത്തി ഒരു ഗ്യാസ് സ്കൂട്ടർ ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.