ടാർവീപ്പയിൽ വീണ നായയെ രക്ഷിക്ഷിക്കാൻ കാണിച്ച മനസ് ആരുംകാണാതെപോകരുത്…!

ഏതോ ക്രൂനായ വ്യക്തി സ്വന്തം നായയെ ടാർ വീപ്പയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയും. ടാർ ദേഹത്ത് ആസകലം പറ്റി വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ ആ നായയെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്ന് രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ നായയുടെ സംതൃപ്തിയോടെ ഉള്ള സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കാഴ്ച ശരിക്കും കണ്ണ് നിറയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു. പൊതുവെ തെരുവിൽ കഴിയുന്ന നായകളെ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാരോ പരിഗണിക്കാരോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. മുന്നിൽ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി യാചിച്ചു നിന്നാൽ പോലും ആട്ടി വിടാനാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ നായയോട് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത കാര്യം പ്രശംസിക്കാതെ വയ്യ.

 

പൊതുവെ ഒരുപാട് പേർക്കും മൃഗങ്ങളെ വളരെ അധികം ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഏത് മൃഗം ആയാലും വളരെ അതികം ഇഷ്ടത്തോടെ കാണുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും ഇഷ്ടത്തോടെ നോക്കി നില്കുന്നവരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൃഗം ആണ് നായകൾ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെരുവിൽ വളരുന്ന നായകളെ അവഗണിക്കാരാണ് പതിവ്. അത്തരത്തിൽ അവഗണനകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ആയയെ ടാർവീപ്പയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കണ്ടു കണ്ണുനിറഞ്ഞുപോയി. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.