പണിസ്ഥലത്തുനിന്നു കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഭീകര മലമ്പാമ്പ്….!

പണിസ്ഥലത്തുനിന്നു കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഭീകര മലമ്പാമ്പ്….! പണി സ്ഥലത്തുള്ള കൂനപോലെ കിടന്നിരുന്ന മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരുന്നു ആ കാഴ്ച കാണുന്നത്. ഒരു ഭീകര മലമ്പാമ്പ് അവിടെ തമ്പടിച്ച കാഴ്ച. മനുഷ്യവാസമായ ഇടങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രിത്യേകതരം പാമ്പാണ് മലമ്പാമ്പുകൾ. പാമ്പുകൾ പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാമ്പും കൂടെയാണ് ഈ മലപാമ്പ്. മറ്റു പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച ഇവയ്ക്ക് വിഷം തീരെ ഇല്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. എന്നാൽ വിഷത്തിനേക്കാൾ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ ശരീരം.

 

നമ്മൾ പലസാഹചര്യത്തിലും മലം പാമ്പ് ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജീവിയെ വരെ തിന്നാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇഴജന്തു ആണ് മലം പാമ്പ്.  മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള മലമ്പാമ്പുകൾ ജനവാസ മേഖലകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഭീകര വലുപ്പമുള്ള മലമ്പാമ്പിനെ മണ്ണ് മാന്തുന്നതിനു ഇടെ കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ പണിക്കർ കുറച്ചു പേര് ചേർന്ന് പിടി കൂടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ ഭീകര വലുപ്പത്തിലും തടിയിലും ഉള്ള മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനു വേണ്ടി അവർ കാഴ്ചവച്ച സാഹസികങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധി