പാമ്പാട്ടി മകുടിയൂതി പാമ്പിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്….!

പാമ്പാട്ടി മകുടിയൂതി പാമ്പിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്….! മകുടി ഊതിയാൽ പാമ്പ് അതിന്റെ സൗണ്ടിനു അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമെന്നാണ് പലരും തെറ്റി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല. പാമ്പ് ആ പാമ്പാട്ടി ഓതുന്ന മകുടി യുടെ ചലനത്തിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം അനങ്ങുന്നതിനെ ഒരു നൃത്തം ആയി കണക്കാക്കി എന്നുള്ളു. പാമ്പിനെ പിടിച്ചു അതുപോലെ റോഡരികിലും തെരുവിലും ഒക്കെ ആയി നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉപ ജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ പൊതുവെ പാമ്പാട്ടികൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്.

പാമ്പാട്ടികൾ ഇതുപോലുള്ള മിണ്ടാപ്രാണികളെ ആയ ജീവികളെ വച്ച് ഒരോന്നു കാണിച്ചു കൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവിടെ പോകുന്നത് പാമ്പുകളുടേതായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ആണ് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു തെരുവിൽ ഉപ ജീവനത്തിനു വേണ്ടി വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉഗ്രൻ മൂർഖനെ ചട്ടിയിൽ ആക്കി അതിനെ മകുടി ഊതി കൊണ്ട് തുറന്ന് വിട്ടപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.