പാമ്പ് ആമയെ ഇരയാകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ..!(വീഡിയോ)

പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു പാമ്പാണ് മലമ്പാമ്പ്. ഇവ വിശന്നു വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത് ഇവയുടെ മുന്നിലൂടെ എത്രവലിയ ഇര പോയാൽ പോലും അവയെ ഞെരുക്കി പിടിച്ചു ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പാമ്പ് തന്നെയാണ്. അതിപ്പോൾ ആ പാമ്പിനെ ക്കാളും രണ്ടിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഇരയായത് പോലും അത് വെറുതെ വിടില്ല.

എന്നാൽ ഒരു ജീവിക്കും അത്രപെട്ടെന്നൊന്നും ഇരയാകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് ആമ. സാധാരണ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ഒരു പോലെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് ആമ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കരയിൽ വച്ച് ഈ ആമയെ ഒരു മലം പാമ്പ് വിഴുങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സെരിക്കും നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോകും അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The mountain snake is the most dangerous snake among snakes. They are hungry and curved, and they are a snake that can eat them, no matter how big a prey they may be. It would n’t leave the snake twice as big as the victim.

But a tortoise is a creature that cannot be a victim of any thing so quickly. Tortoise is one of the most common creatures that can carry on life in normal water and land. But when a stool snake swallows this turtle on the shore, you will be shocked to know what happened. Watch this video.