പിടികൂടിയ മൂർഖനെ തുറന്നു വിടുന്നതിനടയിൽ സംഭവിച്ചത്…!

പിടികൂടിയ മൂർഖനെ തുറന്നു വിടുന്നതിനടയിൽ സംഭവിച്ചത്…! ഒരോ തവണയും പിടികൂടുന്ന പാമ്പുകളെ എല്ലാം പാമ്പു പിടുത്തക്കാർ പിടി കൂടി അവയെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു അവരുടെ ലോകമായ നിബിഡ വനങ്ങളിലേക്കും മറ്റും തുറന്നു വിടാറാണ് പതിവ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പാമ്പുപിടുത്ത കാരൻ ഒരു മൂർഖനെ തുറന്നു വിടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ. ഇവയുടെ വിഷം വളരെ വേഗം നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു തലച്ചോറിന്റ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

 

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒക്കെ ആണ് മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഏറെ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ മിക്കിവരും ഭയക്കുന്നത്..എട്ടടി മൂർഖൻ, കരിമൂർഖൻ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ചിനം മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ ആയിരിക്കും സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. എട്ടടി മൂർഖൻ കടിച്ചാൽ എട്ടു തവണ നടന്നു അടിവയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിക്കുമെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല മൂർഗന്മാർ പൊതുവെ പറമ്പിലും ചുട്ടു വട്ടത്തും ഒക്കെ ആയി കാണാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മൂർഖനെ പിടി കൂടി അവയെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു അവരുടെ ലോകമായ നിബിഡ വനങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നു വിടുന്നതിന്ടെ സംഭവിച്ച അപകടം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.