മനക്കട്ടിയുള്ളവർ മാത്രം കാണുക….!

മനക്കട്ടിയുള്ളവർ മാത്രം കാണുക….! കാരണം ആ കടുവയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയ ആ മനുഷ്യനെ വളരെ അതികം ദാരുണമായി ജീവനോടെ കടിച്ചു പറിക്കുന്ന കാഴ്ച ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. കാട്ടിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു മൃഗം ആണ് കടുവകൾ. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കടുവയുടെ മുന്നിൽ അപ്രധീക്ഷിതമായി വീണു പോയ ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ച സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. പുലി കടുവ പോലുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ സഞ്ചാരപാതയിൽ ഇറങ്ങി പല യാത്രക്കാരെയും ആക്രമിച്ചതായി ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.

 

അതുപോലെ ഒരു യാത്രികൻ കടുവയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതും ആ കടുവയുടെ മുന്നിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി മാത്രം പെട്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദാരുണമായ അന്ദ്യം. വളരെ അധികം വിഷമകരം ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അറിയാം ഒരു അപകടകാരി ആയ വന്യ ജീവിയുടെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ അത് പുലി ആയാലും ശരി കടുവ ആയാലും ശരി. വളരെ അധികം ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചു കലയും. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാനാവുക.