മരത്തിൽ കയറിയ വമ്പൻ മൂർഖനെ പിടികൂടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ…!

മരത്തിൽ കയറിയ വമ്പൻ മൂർഖനെ പിടികൂടാൻ നോക്കിയപ്പോൾ…! സാധാരണ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ മൂർഖനെ പിടി കൂടുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തു നിന്നിരുന്ന ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടി കൂടുന്ന കാഴ്ചകൾ ആണ് കാണുവാൻ സാധികുൿ. ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ. മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഏറെ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ മിക്കിവരും ഭയക്കുന്നത്. ആളനക്കമില്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളെ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുവെ കണ്ടു വരാറുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന

 

ഒരു പാമ്പ് തന്നെ ആണ് മൂർഖൻ പാമ്പ്. സാധാരണ വീടിന്റെ ഉളിൽ ഒക്കെ കയറി അവിടെ നിന്നുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുപോലെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും പിടികൂടുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരിക്കും. ഭാഗ്യത്തിന് ആണ് വീട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ടത്. അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ മുറ്റത്തു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെ മൂർഖൻ പാമ്പ് കടിച്ചിരുന്നെന്. ആ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്ന കാഴ്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *