മലമ്പാമ്പിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കടുവയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്…!

മലമ്പാമ്പിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കടുവയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്…! കാട്ടിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു മൃഗമാണ് കടുവകൾ അത് എല്ലാവര്ക്കും ഒരുപോലെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. അതുപോലുള്ള കടുവ വഴിയിൽ കിടന്ന ഒരു മലമ്പാമ്പിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാഴ്ച എന്താണെന്നു അറിയാമോ..! പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മലപാമ്പ്. നമ്മൾ പലസാഹചര്യത്തിലും മലം പാമ്പ് ഇര വിഴുങ്ങുന്നത് കാണാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ജീവിയെ വരെ തിന്നാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഇഴജന്തു ആണ് മലം പാമ്പ്. ഇത് ഇരയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഇരയെ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി അതിന്റെ എല്ലുകൾ എല്ലാം ചുറ്റി പിഴഞ്ഞു പൊടിച്ചാണ്.

ഇങ്ങനെ മലമ്പാമ്പ് ഒരു ഇരയെ ചുറ്റിപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിട്ടുപോകാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ആ ഇരയെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലാതെ മലമ്പാമ്പ് പോകില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്രയ്ക്കും അപകടകാരിയായ ഒരു പാമ്പ് തന്നെയാണ് മലമ്പാമ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു മൃഗമായ കടുവ വഴിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു മലമ്പാമ്പിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.