മല്ലിയിലയും അയൺ ബോക്സും കൊണ്ടുള്ള ഈ സൂത്രം ആരും ചെയ്തു കാണില്ല

അയൺ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെകിലും മല്ലിയിലയിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടിപ്പ് ആയിരിക്കും. പണ്ടുകാലത് ചിരട്ടകൾ കത്തിച്ച അതിന്റെ കനൽ എടുത്തിട്ട് പഴയ ഒരു ഇരുമ്പുപെട്ടിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിന്നവരായിരുന്നു പലരും. എന്നാൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം വളരെ ആശ്വാസമായിട്ടായിരുന്നു ഇക്ടറിൽക്കൽ ആയാണ് ബോസ്ഉകളുടെ വരവ്. ഇതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തേച്ചു മിനുക്കാനായി സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല പണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചിരട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയൺ ചെയ്യുന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനിയോജ്യമായ രീതിയിൽ താപം കുറയ്ക്കണോ കൂട്ടണോ ഒന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം ഇലട്രിക്കൽ അയൺ ബോക്സുകൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചു.

 

അതുകൊണ്ട് തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ തേച്ചു മിനുക്കുന്നതിനു അയൺ ബോക്സുകൾ ഇല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുകയില്ല. മിക്യവാറും കരണ്ടു മറ്റോ പോയാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ നമ്മൾ തുണികൾ അയൺ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന അയൺബോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മല്ലിയിലയിൽ വച്ചുനോക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പ് ഇതിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കു. ഇത്രയ്ക്കും ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾ ഇതിനുമുന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.