മാനിനെപോലെ കൊമ്പുകൾ ഉള്ള അപൂർവ കരടി…!

മാനിനെ പോലെ കൊമ്പുകളോട് കൂടി ഒരു അപൂർവ കരടിയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വളരെ അധികം വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. പൊതുവെ ദേഹം മൊത്തം കറുത്ത രോമത്തോടുകൂടി കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയം തോന്നിക്കും വിധത്തിൽ ഉള്ള കരടികളെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയോ കണ്ടാൽ ആക്രമിക്കുക മാത്രം ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. മറ്റുള്ള കടുവ പുലി സിംഹം എന്നി വലിയ മൃഗങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യരെ ഭക്ഷിക്കില്ല എങ്കിലും കരടികളെ മനുഷ്യരെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ് കരടി.

കരടികൾ പൊതുവെ തേനും ചെറു പ്രാണികളെയും മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളൂ എങ്കിലും ഇവയുടെ മുന്നിൽ മനുഷ്യനോ മറ്റു മൃഗങ്ങളോ പെട്ടാൽ അവരെയെല്ലാം ആക്രമിച്ചു കൊല്ലാൻ വരെ കരുത്തുള്ള ഒരു ജീവിതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കരടികളെ വളരെ അതികം ഭയക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കരടിയുടെ എല്ലാം ഇഷ്ട ഭക്ഷണം കാട്ടുതേനീച്ചകളുടെ തേൻ തന്നെ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇവ ഇവയുടെ വർഗത്തെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കരടികൾക്ക് ഒന്നും കൊമ്പ് ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ മാനിനെ പോലെ അതെ ആകൃതിയിൽ കൊമ്പുകളോടുകൂടി ഒരു അപൂർവയിനം കരടിയെ കണ്ടെത്തിയ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.