മാസങ്ങളോളം പട്ടിണികിടന്നു എല്ലുംതോലായ നായക്ക് ഭക്ഷണംകൊടുത്തപ്പോൾ…! കണ്ണുനിറയിച്ച കാഴ്ച

മാസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടന്നു അവശ നിലയിൽ എല്ലുംതോലായ ഒരു നായക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കാണിച്ച ആ മനസും. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ നായയുടെ സംതൃപ്തിയോടെ ഉള്ള സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കാഴ്ച ശരിക്കും കണ്ണ് നിറയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു. പൊതുവെ തെരുവിൽ കഴിയുന്ന നായകളെ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാരോ പരിഗണിക്കാരോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. മുന്നിൽ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി യാചിച്ചു നിന്നാൽ പോലും ആട്ടി വിടാനാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ നായയോട് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത കാര്യം പ്രശംസിക്കാതെ വയ്യ.

പൊതുവെ ഒരുപാട് പേർക്കും മൃഗങ്ങളെ വളരെ അധികം ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഏത് മൃഗം ആയാലും വളരെ അതികം ഇഷ്ടത്തോടെ കാണുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും ഇഷ്ടത്തോടെ നോക്കി നില്കുന്നവരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൃഗം ആണ് നായകൾ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെരുവിൽ വളരുന്ന നായകളെ അവഗണിക്കാരാണ് പതിവ്. നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു നായ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവയെ ഒരു ദയയും കൂടാതെ വാഹനം കയറ്റി കൊല്ലുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ അവഗണനകൾ നിറഞ്ഞു പട്ടിണികിടന്നു ഒരു നായക്ക് ഭക്ഷണംകൊടുത്തപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കണ്ടു കണ്ണുനിറഞ്ഞുപോയി. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.