മീൻ വലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ.(വീഡിയോ)

ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ. ഇവയുടെ വിഷം വളരെ വേഗം നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു തലച്ചോറിന്റ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒക്കെ ആണ് മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഏറെ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ മിക്കിവരും ഭയക്കുന്നത്..എട്ടടി മൂർഖൻ, കരിമൂർഖൻ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ചിനം മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ ആയിരിക്കും സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നത്.

എട്ടടി മൂർഖൻ കടിച്ചാൽ എട്ടു തവണ നടന്നു അടിവയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിക്കുമെന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് കടിച്ചാൽ നമ്മൾ നടക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല നടക്കാതെതന്നെ നമ്മൾ ഭയക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന അഡ്രിനാലിന്റെ ശക്തിയേറിയ പ്രവർത്തനം ഈ വിഷത്തെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. നമ്മൾ പൊതുവെ വല ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മീനിന് പകരം നീർകോലിയോ മറ്റോ വലയിൽ കുടുങ്ങാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതവണ മൂന്നു മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ ആണ് കുടുങ്ങിയതെങ്കിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അങ്ങനെ മീൻ വലയിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ മൂന്നു മൂർഖന്മാരെ അതിൽനിന്നും രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയാ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Cobras are one of the most poisonous snakes on earth. Their poison swells through our blood very quickly and causes the brain to stop functioning. So mickeys are more afraid of cobras than other snakes. In our country, we usually find a few cobras like eight feet cobras and black cobras.

We have heard of the old saying that if a cobra bites an eight-foot cobra, he walks eight times and hits him, he will die. But if we bite it, we don’t have to walk, but the powerful action of adrenaline that we fear without walking can cause this poison to the brain. We usually catch fish instead of a fish or a net. But think about three cobra snakes trapped at all times. So you can see what happened to the people who were trying to save the three cobras trapped in the fish net. Look.