മുടി കൊഴിച്ചിലും താരനും അകറ്റി മുടി നന്നായി വളരാൻ ഷാംപൂ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം….!

മുടി കൊഴിച്ചിലും താരനും അകറ്റി മുടി നന്നായി വളരാൻ ഷാംപൂ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം….! താരം പോവാനും അതുപോലെ മുടി തഴച്ചു വളരാനും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ ആയ ഒരു ഷാംപൂ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അതും മുടിക്ക് വളരെ അധികം ഗുണകരമായ ചെമ്പരത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയും ചേർത്ത് കൊണ്ട്. മുടികൊഴിച്ചിലിന് മുക്കിയ കാരണ കാരൻ എന്നത് നമ്മുടെ തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ തന്നെ ആണ് എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. താരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നും മുടികൊഴിയാൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.

മാത്രമല്ല അവശേഷിക്കുന്ന മുടി ഡാമേജ് ആവാനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ താരൻ തലയിൽ നിന്നും പോകാതെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തലയിലെ മൊത്തം മുടിയും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനു വരെ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽനിന്നു പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഒരു പരുതി വരെ നമുക്ക് നിയന്ദ്രിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി പലരും വിപണിയിൽ നിന്നും നല്ല വിലകൊടുത്തു ഹെയർ ഓയിൽ, ഷാമ്പൂ, കണ്ടീഷണർ എന്നവിവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഷാമ്പൂ വാങ്ങാതെ തന്നെ നാച്ചുറലായി ഷാമ്പൂ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/ojGXWZeFJBI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *