മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ഇങ്ങനെ തേച്ചാൽ കാടുപോലെ മുടി…!

മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു ഇങ്ങനെ തേച്ചാൽ കാടുപോലെ മുടി…! ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അതികം പ്രോടീനുകൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ആണ് മുട്ട. എന്നാൽ ഈ മുട്ട നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രം അല്ല. നിങ്ങളുടെ മുടിക്കും വേണ്ട രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രോടീനുണകൾ പ്രധാനം ചെയ്‌തു നിങ്ങളുടെ മുടി കാട് പിടിച്ച പോലെ വളരാൻ സഹായകരം ആകും. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നപോലെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കുരു ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. മുടി കൊഴിച്ചിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ മറന്ന് കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു മുടിവളരാന് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

 

ഇന്നത്തെ കാലത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിലും കൊഴിഞ്ഞ സ്ഥാനത്തു പുതിയ മുടി വരാത്തതും.നീളമുള്ള നല്ല ഉള്ളുള്ള മുടി ആഗ്രഹിക്കത്തൻവറായി ഇന്ന് ആരുംതന്നെ ഇല്ല. എന്നാൽ പലരും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ആയി പലതരത്തിൽ ഉള്ള കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എണ്ണകളും മറ്റും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പതിവ്. എന്നാൽ വെറും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മുടി കാടുപിടിച്ചപോലെ വളരും.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *