മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ…!

മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ…! ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയ വളരെ അധികം അക്രമാസക്തിയുള്ള ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പിനെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പിടികൂടുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ…! അതിനെ പിടി കൂടുന്നതിനിടെ ഒരു നായ വന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അപകടത്തിന് കാരണം ആയതു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വിഷം കൂടിയ പാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് മൂർഖൻ പാമ്പുകൾ. ഇവയുടെ വിഷം വളരെ വേഗം നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ പ്രവഹിച്ചു തലച്ചോറിന്റ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒക്കെ ആണ് മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഏറെ മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ മിക്കിവരും ഭയക്കുന്നത്. ആളനക്കമില്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളെ കാണാറുണ്ട്.

 

എന്നാൽ പൊതുവെ കണ്ടു വരാറുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പുകളിൽ നിന്നും എല്ലാം വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രിത്യേക ഇനം മൂർഖൻ പാമ്പിനെ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ പാമ്പിനെഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി പിടി കൂടുന്നതിന്റെ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ ആ അതിന്റെ ചുറ്റും കൂടി നിന്നിരുന്ന നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പാമ്പ് ചീറ്റിയടുക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഇതിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *