മെത്ത അഴുക്കു പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കഴുകാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഐഡിയ….!

മെത്ത അഴുക്കു പിടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കഴുകാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഐഡിയ….! നമ്മുടെ സുഗമമായ ഉറക്കത്തിനു ഏറ്റവും വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആണ് കിടക്കകൾ. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കിടക്കകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പൂള മരത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച പഞ്ഞി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പഞ്ഞി കിടക്കകൾ ഒന്നും കാണുവാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ ആണ് വളരെ അധികം കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ആയി തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള കിടക്കകൾ മാത്രമേ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്നുള്ളു.

അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ കൊടുത്താൽ സ്പോഞ്ചിന്റെ കൂടെ സ്പ്രിങ് ഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ള സ്പ്രിങ് മറ്റ്രെസ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. പണ്ട് കാലത്തേ പോലെ അല്ല. ഇന്ന് കിടക്ക ഇല്ലാതെ ഉറക്കം വരില്ല എന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കിടക്ക ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ സ്പോഞ്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ഞി കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കിടക്കയിൽ അഴുക്കു പിടിച്ചാൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെ എങ്ങനെ കഴുകി എടുക്കാം എന്നല്ലേ…? ഇതാ അതിനൊരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *