യുദ്ധത്തിനിടെ സംഭവിച്ച അബദ്ധം കണ്ടോ….!

യുദ്ധത്തിനിടെ സംഭവിച്ച അബദ്ധം കണ്ടോ….! ഒരു കപ്പൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പല തരത്തിൽ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും എതിരേയ വരുന്ന ശത്രുവിനെ കീഴ് പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ എതിരെ വരുന്ന ശത്രു കപ്പലിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തൊടുത്ത ഒരു മിസൈൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടോ… വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സംഭവം ആയിരുന്നു അത്. പൊതുവെ ഒരു യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വ്യോമ മാർഗവും കര മാർഗവും ഒക്കെ പ്രരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്.

കൂടുതൽ ആയും മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏതൊരു ശത്രുവിനെയും തകർത്തിടുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ അധികം അപകടങ്ങൾ സ്വന്തമായും സംഭവിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ബോംബ് മിസൈൽ തോക്ക് പോലുള്ള ആയുധ സീഗരങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വീമാനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുവെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളുടെ പുനഃ സൃഷ്ടികൾ പല വെബ് സീരീസിലും സിനിമകളിലും ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ പറ്റിയ അബദ്ധം ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *