രാജവെമ്പാല പോലും ഭയപ്പെടും ഇതിന്റെ മുന്നിൽ…!

രാജവെമ്പാല പോലും ഭയപ്പെടും ഇതിന്റെ മുന്നിൽ…! പാമ്പുകളിൽ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പാമ്പ് തന്നെയാണ് രാജവെമ്പാല. മറ്റു പാമ്പുകളെക്കാൾ ഒരുപാട് അതികം വിഷം ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല. ഏകദേശം ഇരുപതു ആളുകളെ കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള വിഷം ഇത് ഒരു സമയം പുറത്തിറക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാജവെമ്പാലയെപ്പോലൊരു പാമ്പിനെ പിടികൂടണമെങ്കിൽ അതിനെ പിടിക്കുന്നതിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ വലിയത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപകടം നേരിടേണ്ടിവരും.

 

എന്നാൽ ഇത്രയ്ക്കും അപകട കാരിയായ ഒരു രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് മുട്ടി നിൽക്കണോ ഏതൊരു മൃഗത്തിനും സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം രണ്ടു ആന വരെ തട്ടിപോകാനുള്ള അത്രയും വിഷം അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഉൾപ്പടെ എത്ര ഭീകരർ ആയ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഈ രാജവെമ്പാലയെ വളരെ അധികം പേടി ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ രാജവെമ്പാല പോലുള്ള കൊടും വിഷം അടങ്ങിയ പാമ്പുകളുടെ രാജാവിനെ പോലും ആക്രമിച്ചു കീഴ്പെടുത്തി ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ഒരു ഭീകര ജീവിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കുവന്നതാണ്. രാജവെമ്പാല മാത്രമല്ല മലമ്പാമ്പ് പോലുള്ള വലിയ പാമ്പുകേളേയും ഇവ ഭക്ഷിക്കും. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.