റോഡ് ആക്സിഡന്റിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…!

റോഡ് ആക്സിഡന്റിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ…! ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് റോഡ് അപകടങ്ങളിലൂടെ ആണ്. പല റോഡ് അപകടങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ സ്ഥലത്തു അടിപ്പിച്ചു നടന്ന അപകടങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുക ആണ്. അതും അതെ റോഡിൽ അതെ സ്ഥാനത് തന്നെ. ഇതിന്റെ നിഗൂഢതകൾ എന്താണ് എന്ന് പോലും അറിയാതെ വട്ടം തിരിയുക ആണ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ. അതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടു ഞെട്ടിയിരിക്കുക ആണ് എല്ലാവരും. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹന അപകടനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ്.

 

എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ റോഡ് അപകടനകൾക്ക് ഉള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപകടാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള റോഡുകൾ. ഇന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചില റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ കഷ്ടം തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ അശാസ്ത്രീയമായ  രീതിയിൽ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് വലിയതും ചെറിയതും ആയ ഒട്ടേറെ അപകടങ്ങൾ ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച വലിയ അപകടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.