വളർത്തു പക്ഷിയെ ഈ കുറുമ്പി ചെയ്തത് കണ്ടോ..

മൃഗങ്ങളുടെ സ്നേഹം മനുഷ്യരെക്കാളും വലുതാണ്. ഉറക്കെ അല്ലാറുമ്പോൾ വന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ താരം.

ഈ പക്ഷി ഒരു പെണ്കുട്ടിയുമായി ചെങ്ങാത്തം ഉണ്ട്.ആ പെണ്കുട്ടി ഒന്ന് ഉറക്കെ ആരെ നോക്കിയാണോ അല്ലാറുനത് അപ്പോൾ തന്നെ പക്ഷി വന്ന് ആക്രമിക്കും.ഈ വീഡിയോ കാണാൻ താഴത്തെ ലിങ്കിൽ കേറുക.

The love of animals is greater than human beings. The star is now a bird on social media who comes and attacks when he’s out loud. This bird has a girl with a girl, and the girl looks at someone aloud, and the bird will come and attack her right away.