വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്നതിനിടെ ആന ചെയ്തതുകൊണ്ടോ…!

വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്നതിനിടെ ആന ചെയ്തതുകൊണ്ടോ…! പലപ്പോഴും ആനകളെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഇത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ ഉത്സവത്തിന് മുന്നോടി ആയി നമ്മൾ ആനകളെ കൊണ്ട് വരുന്നത് പലപ്പോഴും നടന്നിട്ട് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആയാൽ തീർത്തും വാഹനങ്ങളിൽ തന്നെ ആനകളെ കൊണ്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആനയെ കൊണ്ട് വന്നു ഒരു വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കുകയും കയറ്റുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ ആനകൾ ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതിനു കയറുന്നതിനു എല്ലാം വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു പെട്ടിക്കൂടിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയും വേണം അത്രയും ഉയരമേറിയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നതിനു ആ മിണ്ടാപ്രാണിക്ക് കുറച്ചു സാവകാശം പോലും ആരും പൊതുവെ കൊടുക്കാറില്ല. അതുപോലെ ഒരു ആനയെ ആ നാട്ടിലെ ഉത്സവം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഒരു വലിയ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്ന സമയത് ആ ആന ചെയ്ത് കണ്ടാൽ ഒന്ന് ഞെട്ടി പോകും. അത് എന്താണ് എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ കാണു.