വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് ചുരുങ്ങി വേദനയും കടച്ചിലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന വീട്ടുവൈദ്യം

വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് ചുരുങ്ങി വേദനയും കടച്ചിലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന വീട്ടുവൈദ്യം. പണ്ട് കാത്ത് പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടു വന്നിരുന്ന് ഈ അസുഖം ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇടയിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ പാരമ്പര്യം മൂലം ആണ് ഇത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളിൽ കാണുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടാകാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അധിക സമയവും നിന്ന് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സമയവയും കാലിനു സ്‌ട്രെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്കോ ഒക്കെ ആണ്. വെരികോസ് വെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിനു അസഹ്യമായ വേദന ആണ് അനുഭവപ്പെടുക.

അവർക്ക് കാലിനു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് തണുപ്പടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ മറ്റോ ഇത്തരത്തിൽ വെരികോസ് വെയ്ൻ മൂർച്ച പ്രാപിച്ചു വലിയ രീതിയിൽ ഒക്കെ വേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വെരികോസ് വെയ്ൻ മൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വേദ ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ അധികം ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കറുത്ത എല്ലും അതുപോലെ തന്നെ പാലും ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടു അടിച്ചു ഉണ്ടകുവുന്ന അടിപൊളി റെമഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതായണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കൃത്യമായി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

https://youtu.be/yE37z2BHpqc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *