വെള്ളമരുന്നു തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കു

വെള്ളമരുന്നു തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കു. വെള്ളമരുന്നു ഇനി നിങ്ങളക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടത്തിയിട്ട് വരില്ല. അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള അടിപൊളി മാര്ഗങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാം. വെള്ളമരുന്നു സാധാരണ ആയി പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് തന്നെ ആണ്. അത് പ്രസവിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മുലയൂട്ടലും മറ്റും ചെയ്യുന്ന സമയത് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് ട്രബിളിനും അതുപോലെ ഉദര സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ അതികം പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രസവിച്യ് കിടക്കുന്ന സമയത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ള മരുന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടതില്ല.

അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെ ആണ് എന്ന് നമ്മുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യമേ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം എടുക്കുക. ചെറു ചൂടോടു കൂടി വേണം വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിൽ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ടു ഏകദേശം പതിനഞ്ചു ദിവസം വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതികളും മറ്റും ഈ വീഡിയോ വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *