ശരീരം നൽകുന്ന ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്. ഇത് നിങ്ങളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തൈറോയിഡ് രോഗി ആക്കിയേക്കാം.

നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്നമാറ്റം മൂലം പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും നമ്മുക്ക് പിടിപെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ള ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും തയ്റോയ്ഡ് രോഗം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. നമ്മുടെ മുൻ വശത്ത് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നുപറയുന്നത്. ഇതിൽനിന്നും പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകളും ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു ഹോർമോൺ ആണ് ടി ഫോറും, ടി ത്രീയും.

ഇങ്ങനെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന ഹോര്മോണുകളുടെ വ്യതാസമാണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗത്തിന്റെ മെയിൻ കാരണം. ഇത് മുഴപോലെ വീർത്തുവരുന്നതിനെ ഗോയ്റ്റർ എന്നും. ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന ഹോർമോൺ കുറയുമ്പോൾ അതിനെ ഹൈപ്പോ തയ്റോയ്ഡ് എന്നും പറയുന്നു. ഇത് വരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം പല ലക്ഷണങ്ങളും കാണിച്ചുതരാറുണ്ട്. അത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചികിൽസിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗത്തിൽനിന്നു ഒരു മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളു. അത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകളും ചികിത്സാമാര്ഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം.

 

We are also affected by many diseases due to changes in our lifestyle. The same is the thyroid. This can cause thyroid disease for a variety of reasons. The thyroid gland is the one found in the front of the neck. It also produces a variety of hormones. Two of the most important hormones are T-Fore and T-Three.

The main cause of thyroid disease is the change in the hormones in the thyroid gland. It’s called goitre, it’s swollen like a lump. When the hormone that comes from it decreases, it is called hypothyroidism. Our body shows many symptoms before it comes. You will be free from this disease only if you find and treat such symptoms. You can see such warnings and treatmentoptions in this video.