പല്ലി, പാറ്റ ഇനി ആ പരിസരത്തേക്ക് വരില്ല

പാറ്റ അഥവാ കോക്രോച് മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ വളരെയധികം പ്രശനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ സിങ്ക്, കട്ടിലിന്റെയോ മേശയുടെയോ എന്നിങ്ങനെ അടഞ്ഞു ഇടുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നിരുന്ന് വസ്ത്രം തിന്നു ഓട്ടയാക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

പാറ്റ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ പാത്രത്തിലും മറ്റു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ആ പത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഫുഡ് പോയ്സൺ വരുന്നതിനു ഇടയാക്കുന്നു. പാറ്റ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള വഴികളും നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം അറപ്പും ബുദ്ധിമുട്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പല്ലി. ഈ രണ്ടിനെയും വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇതിനെ തുരത്താൻ വെറും ഈ ഇല വിഡിയോയിൽ കണ്ടുന്നപോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Moth or cocrock mica is a very problematic problem in the homes of people. It is found in the narrow parts of our kitchen, such as a sink, bed or table. So it’s not easy to find them. And we’ve seen it come in between our clothes and eat our clothes.

The moth sits in our kitchen and other food. But we use those newspapers to eat without knowing this, which causes food poisonto come. We try different ways to avoid moth bother. Similarly, lizard strains and disgusting creatures. To get rid of these two without bringing them closer to the premises, use this leaf as seen in the doodle. Watch the video for that.