നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശം തകരാറിലാണോ എന്ന കണ്ടെത്താം

നമ്മൾ ഈ ലോകത്തു ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആണ്. നമ്മുടെ ജീവന്റെ നിലനിന്നു പോകുന്നതിനു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലരീതിയിൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലേയ്ക്കും പുറത്തേക്കും എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അപ്രതീഷിതമായി ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴതന്നെ അത് മരണത്തിലേക്ക് എത്തിയേക്കാം.

ഇന്ന് ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ശ്വാസകോശ രോഗം ബാധിച്ച മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റു രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ കരണത്തിനോടൊപ്പം കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുന്ന രോഗം വന്നുതുടങ്ങുന്നത്തിനു മുന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The main reason we can live in this world is because we can breathe oxygen in a good way. The reason for the survival of our lives is because we can breathe in and out of the world. But if you can’t help breathing in, it may soon come to death.

Today, according to the World Health Organization, the number of people dying of lung disease is increasing. This is in fourth place if it is considered to be the cause of death from other diseases. Therefore, we need to find signs before this lung contracting disease begins. So you can see the signs in this video that the body that affects the lungs shows the signs in advance. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.