ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രശലഭം…!

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. പൊതുവെ പൂമ്പാറ്റകൾ എല്ലാം ചെറിയ ജീവികളുടെ ഗണത്തിൽ പെട്ടവ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണാനും വളരെ അതികം ബാക്കിയാണ്. എന്നാൽ ഇതിവിടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും അതുപോലെ തെന്നെ വളരെ അതികം സൗന്ദര്യമുള്ളതും ആയ ഒരു ചിത്ര ശലഭത്തെ ആണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പൂമ്പാറ്റകൾ സാധാരണയായി ചെറിയ തടിച്ച പോലുള്ള ശരീരവും രണ്ടു വലിയ ഒരുപാടധികം വര്ണങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ചിറകുള്ള ജീവികളാണ്. ഓണക്കാലത്തിന്റെ വരവറിയിച്ചുകൊണ്ടും പൂക്കാലത്തിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തുന്ന ഇത്തരം ശലഭങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ്.

ചിത്ര ശലഭങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ആറ് കാലുകളുണ്ടെങ്കിലും നടക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല ഇവയ്ക്ക് ആറ് കാലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷട്പദങ്ങൾ എന്നും ചിത്ര ശലഭങ്ങളെ വിളിക്കാറുണ്ട്. പൂത്തോപ്പുകൾ ചെടിയുടെ ഇലയുടെ അടിഭാഗം എന്നിവയിലാണ് ഇതിന്റെ ലാർവകളുടെ ജീവിതാവസാനം. നമ്മുടെ വിരലിനോളം വലുപ്പമുള്ള ചെറിയ പൂമ്പാറ്റകളെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കൈ പത്തിയേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്ര ശലഭത്തെ നിങ്ങൾക്ക്ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.