കേടായ ഗ്യാസ് ലൈറ്ററിനും റിയൂസ് ഐഡിയ

നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗ ശേഷം അവലിച്ചെറിയുന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഗ്യാസ് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റർ. എന്നാൽ ഇനി ഇതിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ആണ് എന്നുതന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാചകത്തിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു ഇന്ധനമാണ് എൽ പി ജി. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ചോറും കറിയും മറ്റു സാധനങ്ങളുമെല്ലാം വയ്ക്കാൻ വിറകുകത്തിച്ചു അതിന്റെ പുകയും മറ്റും ശ്വസിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടികൊണ്ടിരുന്ന ജനതയുടെ മുന്നിലേക്ക് വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ കടന്നുവന്നത്.

ഇന്ന് ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പോലുമില്ലാത്ത വീടുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ ഭാരത് എന്നീ പേരുകളിൽ ചുവപ്പും കടുനീല നിരത്തിലുമൊക്കെയായി നമ്മുടെയെല്ലാം അടുക്കളകൾ കയ്യേറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ പാചകവാത ഉൽപ്പന്നം. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഏത് തരത്തിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണം വയ്ക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വിറകടുപ്പോ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാരെ ഇല്ല എല്ലാം ഗ്യാസ് ഉപയാഗിച്ചു തന്നെ പാകം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളയാതെത്തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ഉപയോഗം ഉണ്ട്. അത് എന്താണ് എന്നറിയാൻ വിഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.